Regulamin sklepu internetowego

Regulamin eMarketu

Regulamin Sklepu Internetowego www.ocm24.pl/eMarket

 1. Postanowienia ogólne
  • Sklep Internetowy ocm24.pl prowadzony jest przez Spółkę OCMz o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476627, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7010394731, zwanym dalej OCM.
  • Sklep Internetowy ocm24.pl prowadzi sprzedaż usług medycznych na rzecz osób fizycznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zwanymi dalej Klientami.
  • Niniejszy regulamin Sklepu Internetowego ocm24.pl, dalej zwany Regulaminem określa m.in. zasady składania zamówień na usługi medyczne dostępne w Sklepie Internetowym www.ocm24.pl za pośrednictwem internetu, uiszczania przez Klienta ceny za zamówione usługi medyczne oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  • OCM nie przyjmuje zamówień od osób znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  • OCM realizuje zamówienia jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Klient powinien przyjąć do wiadomości, że składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego ocm24.pl, akceptuje postanowienia Regulaminu. Klient powinien wydrukować Regulamin i zachować jego egzemplarz na własny użytek. Prosimy o zaznaczenie pola w karcie zakupowej, potwierdzającej akceptację Regulaminu. W przypadku odmowy akceptacji Regulaminu Klient nie będzie miał możliwości złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.ocm24.pl
 2. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego ocm24.pl
  • Do korzystania ze Sklepu Internetowego ocm24.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
  • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego ocm24.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
  • Informacje o usługach medycznych dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego ocm24.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Ceny usług medycznych wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego ocm24.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
  • OCM zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach usług medycznych oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych . Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków akcji promocyjnych.
  • Promocje w Sklepie Internetowym ocm24.pl nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. Zasady realizacji zamówień
  • Klient może złożyć zamówienie na usługi medyczne dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ocm24.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
  • W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym ocm24.pl należy:
   • wybrać usługi medyczne będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
   • wpisać swoje dane, niezbędne do realizacji zamówienia;
   • złożyć zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie OCM oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) usług medycznych.
  • Po złożeniu zamówienia, Klient w ciągu 24 godzin otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  • Termin wskazany w pkt 3.4. może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
  • Otrzymanie potwierdzenia zamówienia oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem OCM o przyjęciu oferty.
  • Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia.
 1. Zasady płatności
  • Pełna kwota należna za zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia na czwartym kroku ścieżki zakupowej. Przedstawiona cena to całkowity koszt wybranych przez Klienta usług medycznych.
  • W przypadku złożenia zamówienia na usługi medyczne dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego ocm24.pl, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty przelewem bankowym, kartą płatniczą lub natychmiastową wpłatą online dokonaną za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez OCM.
 2. Aktywacja usług medycznych
  • Aktywacja usług medycznych odbywa się maksymalnie w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na koncie OCM.
  • Klient zostanie poinformowany o aktywacji produktu telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje
  • Klient ma prawo złożenia reklamacji w szczególności, co do działalności placówek medycznych współpracujących z OCM i działania infolinii medycznej, co obejmuje także organizację ich pracy oraz jakość i sposób świadczenia usług medycznych przez placówki medyczne lub ich podwykonawców, a także niewykonanie należnej usługi medycznej.
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  • OCM jest zobowiązany odpowiedzieć na reklamację jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, chyba, że w reklamacji lub skardze brak jest danych niezbędnych do ich rozpatrzenia.
  • Jeżeli okaże się, że w reklamacji brak jest danych niezbędnych do jej rozpatrzenia, OCM dołoży wszelkich starań, by zdobyć te informacje.
  • Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego ocm24.pl Klient może przesłać za pomocą poczty elektroniczną na adres: reklamacja@ocm24.pl, listownie na adres: ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa oraz telefonicznie pod numerem telefonu 22 100 61 60
  • Opłata za połączenia telefoniczne z OCM jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy usług telefonicznych, z którego korzysta Klient.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  • Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest OCM Sp. z o.o.
  • Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia, przetwarzane są przez OCM Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia.
  • OCM Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Postanowienia końcowe
  • W przypadku powstania jakichkolwiek kwestii spornych w związku z wykonaniem zawartej umowy strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć zaistniały spór w drodze rokowań, w sposób polubowny.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy OCM a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
  • OCM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez OCM, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego ocm24.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
  • OCM może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez OCM Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.